0.00 EUR
Регистрация

Гарантия и возврат

Garantija

1. www.pinkmink.lv  piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. 
Informācija par ražotāja garantijas termiņu konkrētajai precei ir meklējama preces aprakstā vai ir iespējams pajautāt www.pinkmink.lv menedžerim. 
2. Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
3. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.
4. Informējam, ka ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku, pavadzīmi).
5. Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā pret bojājumiem, kas radušies pircēja vai lietotāja vainas dēļ un tie ir:
 • precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi;
 • prece nav lietota tai paredzētajām vajadzībām un nav ekspluatēta tā, kā tas ir norādīts preces lietošanas instrukcijā;
 • saskrāpētas, salauztas konstrukcijas, plaisas, pieliets ūdens tam neparedzētajās vietās, nepareiziem līdzekļiem kopta prece, ja precē ir atrasti nepiederoši priekšmeti, ir pieļauta kukaiņu iekļūšana izstrādājumu iekšienē vai kādas citas pēdas, kas liecina par nepareizu preces ekspluatāciju; 
 • ja bojājums radies strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ, (piemēram, putekļi, mitrums, triecieni, skrāpējumi u.c.);
 • ja izstrādājumā redzamas nekvalificēta remonta pēdas;
 • dabiska elementu nolietojuma gadījumos;
 • papildus aprīkojumam garantija netiek piemērota (piemēram, preces aksesuāriem), barošanas elementiem (piemēram, baterijas, akumulatori), piederumiem, kuriem ir ierobežots resurss (piemēram, drošinātāji, mikrofoni u.c.). garantija nedarbojas, ja radušies bojājumi nepareizas preces transportēšanas rezultātā.
6. Gadījumā, ja prece ir sabojājusies, lūdzam pircēju ierasties mūsu birojā vai zvanīt pa tālruni un mūsu darbinieki ieteiks labāko risinājumu, kā rīkoties. Ja precei būs nepieciešams veikt diagnostiku, lai noteiktu bojājuma iemeslu, tad pircējam būs jāaizpilda Prasījuma pieteikums, kas tiks izskatīta 10 dienu laikā. Gadījumā, ja nebūs iespējams novērst neatbilstību 10 dienu laikā, tad mēs informēsim Pircēju par tālākām darbībām.
7. Gadījumā, kad garantijas apkalpošana nav spēkā, bet pircējs atsakās no maksas remonta, tad pircējam ir jāsedz diagnostikas izmaksas, un pircējs saņem Servisa centra slēdzienu par konstatētajiem bojājumiem. Ja pircējs piekrīt maksas remontam, tad diagnostikas izmaksas nav jāsedz.

Noteikumi par atteikuma tiesību izmantošanu

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs (tālr. 22722252, e-pasts: info@pinkmink.lv) par savu vēlmi izmantot atteikuma tiesības un atteikties no šā līguma un atsūtīt mums aizpildītu Atteikuma veidlapu.
3. Jums preces jānodod www.pinkmink.lv, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
4. 14 dienu (četrpadsmit) laikā no "paziņojuma par atteikumu" saņemšanas dienas atmaksā patērētājam visus par līgumu saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), saglabājot tiesības aizturēt atmaksu patērētājam, līdz preces vai tās nosūtīšanu apliecinošu dokumentu saņemšanai. Gadījumā, ja Patērētājs izvēlas atgriezt preci pa pastu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, tad piegādes izdevumi netiek kompensēti, tie jāsedz Pircējam.
5. Gadījumā, kad patērētājs atgriež preci un tiek konstatēta preces vērtības samazināšanās, tad savstarpēji vienojoties, patērētājs sedz radītos zaudējumus.

Lūdzu ņemt vērā, ka gadījumā, ja preces tiks atgrieztas pa pastu vai izmantojot kurjer dienestu, tad, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu, Jūs piekrītat SIA „Dimunde” vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces saņemšanas brīdi.

Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, kā nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē.

SIA „Dimunde” lūdz patērētājus preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei.

Patērētāja atbildība - patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās robežas.

Svarīgi! Preces lietošana tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei veicama, tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt veikalā.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

 • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
 • preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
 • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ, ja ir atvērts preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;
 • prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;
 • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu;
 • līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Lejupielādējiet veidlapu par Atteikuma tiesību izmantošanu.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Защитный код